ECRIME - bírósági ítélkezést támogató szakértő rendszer

A megoldandó probléma leírása

A bíróságoknál tapasztalható működési zavarok közismertek: gyakoriak az elfogadhatatlanul hosszú eljárások, nagy a bírósági alkalmazottak túlterheltsége, sok az adminisztrációs hiba, nehéz beszerezni a szükséges információkat. Mindezt tetézi a létszámhiány és a szűkös technikai erőforrások problémája is. Gyorsabb és jobb minőségű igazságszolgáltatásra van szükség.
Költségtakarékosabb működés elvárásának is meg kell felelni, a pazarlást racionalizálással, a rossz hatékonyságú folyamatokat hatékonyabb megoldásokkal kell kezelni.
Példa az „olcsó állam” koncepciójára: A Btk. XVI. fejezete szerinti eljárásban az ügyészségnek 15 napja van arra, hogy a tetten ért elkövett a bíróság elé állítsa. Ugyanakkor köteles az összes bizonyítékot egyidejűleg bemutatni. Előfordult, hogy 2 rendőr szolgálati gépkocsival csak azért autózott Budapestről Salgótarjánba, hogy a Salgótarjáni Városi Bíróságról elhozzon egy, a vádlott előélete szempontjából relevanciával bíró ügyiratot. Valójában ezekre a költséges utazásokra nem lenne szükség, ha bármely bíróság bármely más bíróság ügyiratába (a teljes ügyiratba, tehát a vádba, jegyzőkönyvekbe és a határozatokba is!) a hálózaton keresztül betekinthetne, onnan hiteles másolatot készíthetne.
Ez rámutat arra a problémára is, hogy az információk összegyőjtése nehézkes, ami nem csupán jelentős költségeket okoz, hanem a bírósági munka pontosságát, az igazságszolgáltatási munka minőségét is károsan befolyásolja - ugyanis lényeges tények, információk kallódhatnak el.
Az ítélkezés minősége azért sem garantálható, mert az eljárásrend ugyan jogilag szabályozott, a munkafolyamat azonban teljesen manuális, az emberi hibák és mulasztások kivédésé re nincs érdemi lehetőség, az ítélkezési munka folyamatának menedzselése nem megoldott. Az eljárások átláthatósága is javítandó lenne.
Az Európa-konformitás és a technológiai-szervezeti-társadalmi környezettel való lépéstartás is jelentős átalakulásokat követel meg a bíróságok munkájában, ami csak fejlett információrendszerek megvalósításával teljesíthető.

A projekt alapvető tudományos és műszaki célkitűzései

Az alapvető cél az igazságszolgáltatási munka polgárbarát, gyors és költség-hatékony megoldásainak megvalósítása. Az egységes iratkezeléssel meglepően nagy hatékonyságnövelés és költségcsökkentés érhető el.
Ennek elérése érdekében a következő terü leteken lehet az informatika eszközeit felhasználni:
Egységes adatbázis létrehozása az ügyiratok kezelésére;
Jogszabály-alkalmazási segédlet, egységes és magaszínvonalú jogi szakértelem elérhetőségének biztosítása;
Az ügymenettel kapcsolatos feladatok automatizálása, adminisztratív teendők egyszerűsítése (workflow - munkafolyamat automatizálás);
A bírói munkát tehát három pillér támogatná: az ítélkezési folyamatot egy szakértő rendszer, az adminisztratív folyamatokat egy workflow rendszer, a hatékony információcserét pedig egy egységes adatbázis. Ezek megvalósítása összességében hatalmas feladatot jelent, olyan komplex projektet, amely meghaladja e pályázat kereteit.
A megvalósított projekt a problémakör egy részterületére vonatkozó kutatási-fejlesztési tevékenységet tartalmaz. A javasolt kutatási-fejlesztési tevékenység azt vizsgálja, hogy az igazságszolgáltatás terén keletkező adatok és ismeretek tárolásának, kezelésének, felhasználásának hatékonyabbá és eredményesebbé tételét és minőségi javítását milyen új műszaki megoldásokkal lehet megvalósítani. Ennek eredménye egy a bírót segítő tanácsadó rendszer prototípusa.
A fejlesztés során figyelembe vettünk különböző társadalmi-gazdasági hatásokat. Ezek közül kiemelkedő az a hatás, amit a pontosabb, alakilag és a tényállást a törvényi előírásokhoz igazodó ítélkezés a másodfokú ítélkezésre gyakorolhat. Ma a fellebbezések nem kis aránya támaszkodik elsőfokon elkövetett formai hibára, bírói tévedésre.
A bíróságok működésére gyakorolt hatások
Költségcsökkentés
Minőség javulása
Az igazságszolgáltatási tevékenységek menedzselhetősége, kontrollja
A bírói munka körülményeinek javulása
A bíróságok imázsának jelentős javulása
A bírói/igazságszolgáltatási munkával kapcsolatos tudásmenedzsment feladatok hatékonyabb ellátása


A projekt gazdasági céljai

Az eredmények konkrét hasznosítása
szakértő rendszer alapjainak kialakítása,
a tudásbázis (egységes nyilvántartás) koncepciójának megtervezése,
igazságszolgáltatási folyamatok feltérképezése és a
tevékenységeket támogató workflow prototípus kifejlesztésének előkészítése.
A megvalósíthatósági tanulmány jól használható az informatikai stratégia karbantartásának elemeként, és a megvalósítási projekt tervezésének alapja volt. A projekt hozzájárult az igazságszolgáltatási terület tudásmenedzsmenttel kapcsolatos problémáinak feltárásához, a tudásmenedzsment kihívásainak jobb kezeléséhez. Az elkészült prototípus a gyakorlatban alkalmazható tudásmenedzsment eszköz, ami a tudásintenzív bírói feladatok hatékonyságát és eredményességét is jelentősen javítja.
A megvalósított pályázat összessé gében egy kis költségű és alacsony kockázatú projekt, ami lehetővé tette a koncepció kiérlelését, kipróbálását, tesztelését, így az itt elért eredményekre alapozott, a problémakör megoldását célzó későbbi nagy erőforrás- és időigényű projektek biztonságosabban megvalósíthatóak.


A projekt innovatív elemei

A projekt egy szakértő keretrendszer segítségével oldotta meg a feladatot. Az igazságszolgáltatás területén jelenleg nem létezik szakértő rendszer, a korszerű tudásmenedzsment technológiák új eredményei azonban lehetővé tették, hogy a gyakorlatban alkalmazható rendszert hozzunk létre. A terület részletes vizsgálata, a lehetőségek feltárása e projekt előtt még nem történt meg, és a megvalósítás alapját képező, továbbfejlesztésre vagy bevezetésre alkalmas megoldás sem létezett. A megvalósított projekt átfogóan kezeli ezt a kérdéskört, mivel olyan megoldást fejlesztett ki, amely alapját képezheti későbbi kiterjedt, gyakorlat-orientált informatikai projekteknek.


Projekttörténet

A projektet négy munkaszakaszra osztottuk a következők szerint:

  • Megvalósíthatósági tanulmány: ez a szakasz magában foglalta a projektszervezet felállítását. A projekt működésének feltételrendszerét a Projektalapító Dokumentumban foglaltuk össze.
  • A helyzetfelmérés során a részletes koncepció megalkotásához szükséges volt a szakterületi feladatok, folyamatok felmérése, elemzése és azok modellezése, majd ezek alapján a megvalósíthatóság célterületeinek meghatározása, továbbá az ítélkezési folyamat ügymenetének feltárása, a manuális folyamatok feltérképezése, a megfigyelt problémák rendszerezése.
  • A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása, amely magába foglalta az infrastrukturális peremfeltételeket, a meglévő és hiányzó szabályozási peremfeltételeket, kitért az alkalmazás humán erőforrás-feltételeinek rendelkezésre állására és a szükséges teendők felvázolására. Ennek keretében behatároltuk a fejlesztendő pilot rendszer, valamint az ítélkezést és az ügymenetet támogató informatikai alkalmazások körét és jellemzőit.
  • Koncepcióterv és prototípus: a koncepcióterv tartalmazza azt a joganyagot, amelyre a szakértő rendszer épül, azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a tudásalapú rendszerben megjelenítettünk, illetve azokat a folyamat-szakaszokat, amelyekben a szakértő rendszer alkalmazásra került. Ebben a szakaszban a joganyag részletes feldolgozása, a rendszer működésének alapját képező szabályok formalizálása és az alkalmazás működési kontextusának tisztázására került sor.
  • A rendszertervezés során a koncepciótervből rendszerterv készült, a megvalósítandó feladatok, majd ennek megvalósítására egy pilot (próba) rendszert hoztunk létre. Ezt a pilot rendszert egy szakértő keretrendszer felhasználásával implementáltuk. Elkezdődött a rendszer folyamatos tesztelése és javítása.
  • Üzemi teszt: a szakértő rendszer tudásbázisában feldolgozott joganyag bővítésére került sor. Megvalósult az előző munkaszakaszban elkészített szabály- és ismeretbázis kiterjesztése, fejlesztése és részletesebb kidolgozása. A rendszer hatókörének bővítését két további fejlesztés szolgálta. Az input oldaláról a bíró mérlegelési lehetőségeinek kiterjesztésével az ítélkezési folyamat nagyobb részét a rendszer ellenőrzése alatt tartva biztosítottuk annak helyességét. A kimenő oldalon a bíró által bevitt adatok szabványos elnevezésével, és egy formailag és tartalmilag helyes ítéletsablon generálásával fejlesztettük a rendszert.
  • Zárótanulmány: a projekt zárásaként – további fejlesztések mellett – a koncepcióalkotás és a rendszerfejlesztés tapasztalatai alapján a teljes rendszerre vonatkozó, ajánlásokat tartalmazó tanulmányt állítottunk össze. Ebben bemutatjuk a rendszer újraimplementálásához szükséges utat és erőforrásokat, valamint az alkalmazott modell részletes és replikálható leírását, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszert a jövőben tetszőleges platformon újra meg lehessen valósítani.

A projekt részletes anyagai, a rendszer telepítése

A projekt teljes dokumentációja (a záróbeszámoló anyaga):
Az elkészült szakértő rendszer prototípus:

Az elkészült szakértő rendszer prototípus letölthető. Telepítése egyszerűen egy üres könyvtárba történő kicsomagolásával történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a működtetéséhez szükség van a Computer Associates Aion nevű szakértő rendszer-fejlesztő keretrendszerének telepítésére is. A fejlesztés a 9.0 verzió segítségével történt, ami annak dokumentációja szerint nem mindenben kompatibilis a korábbi verziókkal. A rendszer adatait tartalmazó adatbázis kezeléséhez szükséges a Microsoft Access rendszer is. Ahhoz, hogy a szakértő rendszer használni tudja az adatbázist, az operációs rendszer adatbázis kapcsolatot nyújtó részét is be kell állítani az alábbiak szerint:
Indítsuk el megfelelő jogosultsággal a Windows Vezérlőpultjában a Data Sources (ODBC) programot. Itt a System DSN fülön belül hozzunk létre (Add...) egy kapcsolatot. Driver-nek a Microsoft Access Driver (.mdb)-t válasszuk. A Tovább gombra kattintva az alábbi ábra szerint állítsuk be az adatbázis kapcsolat részleteit. A Database sorban a képen látható helyett az ECRIME rendszer telepítési könyvtárában található fájlt kell kiválasztanunk!